Případové studie

ŘLP ČR, s.p., Navigační 787, 252 61 Jeneč

Základní informace o spolupráci

 • Školená skupina: vybraní zaměstnanci ŘLP
 • Počet školících dnů: 19
 • Délka školení: 6 vyučovacích hodin
 • Počet proškolených zaměstnanců: cca 200
 • Doba trvání zakázky: březen 2011 – až do současnosti
 • Kontaktní osoba: Ing. Iveta Krchovová, vedoucí personálního oddělení , telefon: 220 373 213

Popis spolupráce

PP poskytovaná na pracovišti, se zaměřením na těžké krizové scénáře: Základní rozdělení PP, poskytnutí neodkladné pomoci při život ohrožujících stavech a jejich rozpoznání, praktický nácvik záchranných technik, zvládání krizových stavů, správné rozdělení úkolů při neočekávané situaci (hrozba teroristického útoku na sídlo společnosti, evakuace budovy…). Školení probíhalo ve dvou fázích: v první fázi prošli školením povinně vybraní zaměstnanci (recepční, vrátní, techničtí pracovníci), v druhé fázi byli proškoleni zaměstnanci, kteří se dobrovolně na kurz přihlásili (v rámci intranetového portálu ŘLP byla pozvánka na kurz první pomoci a zaměstnanci s dle zájmu přihlašovali.

Ahoj holky,

jen bych se ráda zmínila, že jsem společně s Jitkou včera absolvovala kurz 1. pomoci a byl naprosto skvělý. Lektorka vykládá opravdu příjemně, ale přitom tak, že posluchač nezačne hned po první hodině usínat. Takže velká spokojenost a získala jsem z toho to, co jsem očekávala.

Nevím, kdo tuto možnost pro zaměstnance zajistil/schválil, každopádně všem, kteří se na organizaci a zajištění podíleli, patří náš dík a jestli můžete, předejte prosím naše kladné hodnocení pí. instruktorce J. A pokud by se něco podobného mohlo za nějakou dobu zase opakovat, určitě se to opět setká s velkou odezvou.

Hezký víkend

Petra F., Řízení letového provozu

ACIS, Construction and Technology Services, s.r.o.,
J.Stulíka 632, 25245 Zvole

Základní informace o spolupráci

 • Školená skupina: všichni zaměstnanci společnosti
 • Počet proškolených zaměstnanců: cca 100
 • Doba trvání zakázky: od roku 2011 dosud – jedná se o pravidelná periodická školení všech zaměstnanců
 • Počet školících dnů na proškolení všech zaměstnanců: 10
 • Délka trvání školení: 4 vyučovací hodiny
 • Kontaktní osoba: Ing. Barbora Prescott, asistentka vedení, tel: 271 073 201

Popis spolupráce

PP poskytovaná na pracovišti, se zaměřením na těžké krizové scénáře: Základní rozdělení PP, poskytnutí neodkladné pomoci při život ohrožujících stavech a jejich rozpoznání, praktický nácvik záchranných technik, zvládání krizových stavů, správné rozdělení úkolů při neočekávané situaci (hrozba teroristického útoku na sídlo společnosti, evakuace budovy…). Školení probíhalo ve dvou fázích: v první fázi prošli školením povinně vybraní zaměstnanci (recepční, vrátní, techničtí pracovníci), v druhé fázi byli proškoleni zaměstnanci, kteří se dobrovolně na kurz přihlásili (v rámci intranetového portálu ŘLP byla pozvánka na kurz první pomoci a zaměstnanci s dle zájmu přihlašovali.

Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, Praha 4

Základní informace o spolupráci

 • Školená skupina 1: všichni zaměstnanci PP a.s.
 • Školená skupina 2: vybraní zaměstnanci PP a.s. – určeni funkcí „Záchranář PP“
 • Doba trvání zakázky:od roku 2008 – dosud – dlouhodobý opakovaný klient
 • Počet proškolených zaměstnanců cílové skupiny 2:cca 80
 • Délka školení: 3 a 6 vyučovacích hodin
 • Počet školících dnů po cílovou skupinu 2: 8 za rok
 • Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Hájek, personální oddělení, tel: 267 175 158

Popis spolupráce

Školená skupina 1: Od roku 2008-2011 probíhala prezenční přednáška pro všechny zaměstnance v oblasti základů první pomoci v rámci školení BOZP. Jednalo se o přednášky v délce 3 vyučovacích hodin a jejich předmětem bylo seznámení se s neodkladnou první pomocí (zástava krvácení, zástava dechu, bezvědomí). Od roku 2012 jsou tito zaměstnanci školeni formou intranetového e-learningu. Obsah e-learningu s první pomocí je opět dodáván naší společností.

Školená skupina 2, „Záchranáři“: Od roku 2008 probíhá každý rok opakovaně školení pro vybrané zaměstnance. V prvních dvou letech se jednalo o získávání znalostí v oblasti první pomoci se zaměřením na úniky plynu, otravy, popáleniny, crush syndrom, poranění pohybového aparátu…, v následujících letech již školení probíhají formou praktických modelových situací, při kterých je část frekventantů namaskována a druhá část následně zachraňuje. Podle příznaků a projevů musí každý určit, o jaké zranění se jedná, jaký zvolí postup ošetření, hodnotí se i včasné a správné volání na linky IZS a správná koordinace a rozdělení činnosti v rámci záchranné skupiny. Po zhodnocení se role účastníků obrací, je namaskována jiná situace a jiná zranění.

S paní instruktorkou Terezou Vojtovou spolupracuji v oblasti školení 1. pomoci, které realizujeme pro naše zaměstnance v rámci školení BOZP a školení záchranářů.

V případě školení BOZP se jedná o dvouhodinový kurz základů poskytování 1. pomoci, kdy účastníci kurzu získávají nezbytné informace o základních život ohrožujících stavech a o tom, jak postupovat při ošetřováni raněného. Profesionální výklad jak po odborné, tak lektorské stránce, instruktorka doplňuje praktickými ukázkami a příklady z praxe. Účastníci kurzu hodnotí instruktorku velice pozitivně za vysokou schopnost zaujmout v problematice a výborně podaný výklad s předvedením základních postupů poskytováni 1. pomoci.

Kurz záchranáři absolvují vybraní zaměstnanci naší společnosti s cílem být nejen teoreticky, ale i prakticky připraveni umět 1. pomoc poskytovat. Účastníci kurzu proto většinu času řeší modelové situace (např. autonehoda, výbuch na pracovišti), ve kterých nacvičují ošetřeni zranění, jako jsou např. masivní krváceni nebo popáleniny. Instruktorka poskytuje v kurzu skutečné pomůcky — maskovací krev, „spálenou kůži“, obvazy, tudíž vše vypadá jakoby skutečně a umožňuje tak účastníkům se vžít do dané situace. Účastníci považují vedení kurzu za akční a jeho obsah pro život přínosný.

S paní Terezou Vojtovu velice ráda spolupracuji a doufám, že kurzy I. pomoci budeme pod jejím vedením realizovat i v budoucnu.

Mgr. Anděla Jansová, odbor personální, Pražská plynárenská, a. s.

VUT v Brně, Antonínská 548/1, 60190 Brno

spolupráce probíhá pod hlavičkou ICV

Základní informace o spolupráci

 • Školená skupina: zaměstnanci a studenti VUT v Brně dle vlastního uvážení
 • Počet dosud proškolených zaměstnanců (spolupráce pokračuje): cca 150
 • Počet školících dnů: 20
 • Délka školícího dne: osm vyučovacích hodin
 • Doba trvání zakázky: od července 2013 – dosud
 • Kontaktní osoba: PhDr. Petra Navrátilová, tel.: 541 148 810

Popis spolupráce

Školení v rámci Institutu celoživotního vzdělávání na VUT v Brně je spolupráce dlouhodobá, probíhá ve dvou fázích:

 • V první fázi se při základních kurzech zaměstnanci dozvědí nejdůležitější informace a postupy v první pomoci, vytváříme základnu těch, kteří ovládají základní stavební prvky první pomoci, zvládnou resuscitaci a polohování raněných, orientují se v problematice první pomoci jako celku.
 • V druhé fázi budou kurzy první pomoci vypisovány na konkrétní situace či stavy (autonehody, první pomoc u dětí, interní stavy…) – tyto kurzy již však budou probíhat pouze simulovanými situacemi a praktickým nácvikem. Pro účast v těchto vybraných kurzech je povinná účast na základním kurzu první pomoci.

MČ Praha 8, Zenklova 1/35, Praha 8

Základní informace o spolupráci

 • Školená skupina 1: vybraní zaměstnanci MČ
 • Školená skupina 2: učitelé na ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha 8
 • Počet dosud proškolených zaměstnanců skupiny 1: cca 40
 • Počet dosud proškolených učitelů na ZŠ a MŠ: cca 300
 • Počet dosud odpřednášených hodin: cca 500
 • Délka školícího dne pro skupinu 1: 6 vyučovacích hodin
 • Délka školícího programu pro pedagogy: 4x 6 vyučovacích hodin
 • Doba trvání spolupráce: od roku 2011 – dosud
 • Kontaktní osoba: Mgr. Martin Roubíček, radní pro oblast školství, tel: 222 805 148

Popis spolupráce

V rámci školení cílové skupiny 1 jsou průběžně proškolováni zaměstnanci MČ, především ti, kteří absolvují svou práci v terénu či na recepcích. Kurzy jsou zaměřeny na zvládnutí náhlé změny zdravotního stavu jednotlivce, základy poskytnutí první pomoci, zvládnutí krizových situací (napadení, ohrožení člověkem pod vlivem návykové látky, bezpečnost zachránce i ošetřovaného) s ohledem na prostředí a náplň práce jednotlivých pracovníků.

V rámci cílové skupiny 2 jsou proškolováni pedagogové na ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha 8 v projektu s názvem: „První pomoc do škol, aneb naučme první pomoc učit“. Jeho cílem je proškolit dostatečné množství pedagogů na školách v první pomoci tak, aby byli schopni tyto znalosti předávat dál. Do projektu byli se svou přednáškou přizváni i Hasiči hl.m. Prahy a tento projekt ještě stále trvá. Předpokládaný konec projektu je v roce 2014.

Spolupráce s MČ Praha 8 také pokračuje v těchto směrech: každoroční pořádání soutěže v poskytování první pomoci dětmi (příští rok bude již třetí ročník), seznámení s první pomocí na akcích MČ (den zdraví a sociálních služeb), konzultace v oblasti krizových plánů.

Co je pro nás nejdůležitější?

Zdraví a bezpečnost dětí, to je jasné. Proto učitelé ZŠ Purkyňova 29.10.2009 absolvovali velmi zajímavé a poutavé školení na téma základy první pomoci, ošetření dětí v případě úrazu, atd.

Je pravda, že teorie je něco jiného než praxe, a že nikdo nevíme, jak se doopravdy v které situaci zachováme, je však vždy lépe znát i teorii problematiky. Dopoledne tedy proběhlo teoretické školení. Témata školení: poskytnutí první pomoci, popis závažnosti situací, typy zranění a transport zraněných. Dále popis jednotlivých příznaků různých chorob, základních životních funkcí, správných postupů při ošetření a přípravy pomůcek, zajištění příjezdu RZP.

Nejpřínosnější pro všechny přítomné byla bezesporu spousta praktických ukázek. Učitelé si na sobě mohli vyzkoušet řadu ošetření jednotlivých zranění, postupů při běžných úrazech.

Mgr. Bc. Eva Křížová, DiS, ZŠ Purkyňova

Společnosti, které již kurzy vyzkoušeli

Skanska a.s.
Líbalova 1/2348, Praha 4, 149 00
Stanislav Zelenka – tel: 267 095 410

Lesy České republiky, s. p.
Přemyslova 1106, Hradec Králové 8, 50168
Ing. Jana Vykoukalová – tel: 495 860 306

Pražská plynárenská, a.s.
U Plynárny 500, Praha 4
Mgr. Jansová – tel: 267 171 111 – vyjádření klienta zde…

Bögl a Krýsl, k.s.
Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5
Tomáš Achs – tel: 226 257 301

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
Praha 10, Kodaňská 1441/46, PSČ 101 00
Jan Vácha – tel: 272 095 247

Abbott Laboratories, s.r.o.
Hadovka Office park, Evropská 2591/33D, 160 00 Praha 6
Kateřina Metelková – tel:  267 292 111

PROF SVAR s.r.o.
Přestavlcká 1474, 295 01, Mnichovo Hradiště
Marcela Kounková – tel: 326 706 600

Finanční ředitelství v Praze
Žitná 563/12, Praha 2
tel: 257 004 111

 

MVP agency s.r.o.
Velvarská 1623/51, 160 00 Praha 6
Vojtěch Košnar – tel: 233 350 378

ACIS, Construction and Technology Services, s.r.o.
Hlavní 124, Zvole, 252 45
Jozef Bošiak – tel: 271 073 550

MDA Praha, s.r.o.
Vinohradská 22, Praha 2, 120 00
Katka Kuželková – tel: 242 486 780

Soutok stavebniny s.r.o.
Vltavská 286, 252 06 Davle
Pavel Fedorko, jednatel – tel: 257 771 121 – vyjádření klienta zde…

Provident Financial s.r.o.
Olbrachtova 9/2006, 140 00, Praha 4
Dana Trunečková – tel: 241 029 245 – vyjádření klienta zde…

S PROMOTION s.r.o.
Prusinovského 809, Modřice 664 42 Brno
Stanislav Janech – tel: 603 704 652

ZŠ Vyškov p.o.
Purkyňova 39, Vyškov
Mgr. Roman Říha, Mgr. Slávka Hýblová – tel: 517 326 732 – vyjádření klienta zde…

ZŠ Brána jazyků
Vojtěšská 13, Praha 1
tel: 224930184

Rodinné centrum Domino,o.s.
Nad Hájem 401/3, Praha 4 – Hodkovičky
Markéta Praibišová – tel: 733 734 991

VIZAB security – Roman Vitouš
Chomutovská 206, 431 51 Klášterec nad Ohří
Roman Vitouš – tel: 733124003

Národní muzeum v Praze – Náprstkovo muzeum
Betlémské náměstí 1, 110 00 Praha 1
Mgr. Pavel Onderka – tel: 224 497 523

Terracon a.s.
U Rakovky 849, Praha 4
Miroslav Vašek – tel: 244 090 761

AMDOCS ČR s.r.o.
Dělnická 12, 170 00  Praha 7
Romana Smatanová – tel : 266 773 222

ITW AIR HAMMER s.r.o.
Průmyslová 398, 250 70, Odolena Voda
Zdeněk Tesař – tel: 283 970 451

ZŠ Brána jazyků
Vojtěšská 13, Praha 1
tel: 224930184

MŠ Kindergarten IV.
Luníkovská 2454/25, 190 16, Újezd Nad Lesy
Markéta Hamilton – tel: 773 565 806

MŠ Na Korábě
Praha 8, přizpůsobená výuka pro děti předškolního věku
tel: 283 842 809

Dvoudenního kurzu 1. pomoci se zúčastnilo 9 našich zaměstnanců. Všichni zaměstnanci byli s kurzem spokojeni, ocenili především profesionální přístup lektorky a možnost vše si vyzkoušet. Teoretický výklad, který je nutný, byl doplněn vhodnými příklady a ukázkami, a rozhodně nás nenechal „usnout“. Druhý den jsme si pak získané vědomosti a dovednosti vyzkoušeli „naostro“ v modelových situacích.

Z kurzu si všichni odnášíme, že 1. pomoc je velmi důležitá nejenom v pracovním životě, ale i v tom osobním a pevně věříme, že nám co nejvíce vědomostí zůstane v hlavě, abychom jednou mohli opravdu někomu pomoci.

Dana Trunečková, HR Specialist , Provident Financial s.r.o.
Děkujeme za fantastický kurz. Všichni byli nadšení.
Petra, Soutok stavebniny s.r.o.